นโยบายการดูแลสมาชิกร่วมเดินทางกับ TrekkingThai

กรณีไหนบ้างที่ทริปอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนเดินทางหรือต้องยกเลิกทริป

1   ทริปในประเทศ   การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมีโอกาส หรือเหตุการณ์ไหนบ้างที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมทริป หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ มีดังนี้

 1. ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติ  เช่น  พายุ  น้ำท่วม  น้ำป่า  คลื่นแรงสูง ฝนตกหนัก  จนเป็นเหตุไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ได้แนวทางการแก้ไข  :

  1  หากเราทราบก่อนวันออกเดินทาง  ทางทีมงานเราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังสมาชิกที่จองทริปกับเราให้เร็วที่สุด  โดยมีแนวทางในการจัดการดังนี้
  1.1   เสนอทริปทางเลือกในระดับใกล้เคียง  ในราคาตามจริง
  1.2   เลื่อนช่วงวันออกเดินทาง
  1.3   โอนเงินคืนเต็มจำนวน
 2. กรณีฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ในวันที่เราเดินทางไปถึงสถานที่เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานเรามี

  แนวทางในการจัดการดังนี้

  1.1  เสนอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ โดยวางแผนประชุมร่วมกับสมาชิกที่ร่วมเดินทางทุกคน  โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 3. อุทยาน  หรือหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่า หรือสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ในเส้นทางท่องเที่ยวมีคำสั่งให้ปิดพื้นที่กะทันหัน

  แนวทางการแก้ไข  :
  1  หากเราทราบก่อนวันออกเดินทาง  ทางทีมงานเราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังสมาชิกที่จองทริปกับเราให้เร็วที่สุด  โดยมีแนวทางในการจัดการดังนี้1.1   แจ้งปรับรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดให้สมาชิกที่ร่วมเดินทางทราบโดยทางเราจะคำนึงถึงความสุขของสมาชิกทุกท่านเป็นสำคัญ
  1.2   เสนอทริปทางเลือกในระดับใกล้เคียง  ในราคาตามจริง
  1.3   เลื่อนช่วงวันออกเดินทาง
  1.4   โอนเงินคืนเต็มจำนวน

4.  จำนวนสมาชิกไม่เพียงพอต่อการออกเดินทาง

แนวทางการแก้ไข  :
1  โดยปกติทางทีมงานเราจะมีการอัพเดทสถานะการจัดทริปให้กับสมาชิกที่ทำการ
จองทริปกับเราเข้ามาก่อนออกเดินทาง 1-2 สัปดาห์

กรณีที่มีสมาชิกไม่เพียงพอต่อการออกเดินทาง  ทางทีมงานเรามีแนวทางในการ
จัดการดังนี้

1.1   เสนอทริปทางเลือกในช่วงวันเดียวกัน/ระดับใกล้เคียง โดยที่ทริปสามารถออก
เดินทางได้แน่นอนแล้ว  แต่ยังมีที่ว่างอยู่  ในราคาตามจริง
1.2   เลื่อนช่วงวันออกเดินทาง
1.3   โอนเงินคืนเต็มจำนวน

2  ทริปต่างประเทศ   การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีโอกาส หรือเหตุการณ์ไหนบ้างที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมทริป หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ มีดังนี้

 • จำนวนสมาชิกไม่เพียงพอต่อการออกเดินทาง

  แนวทางการแก้ไข  :
  1  โดยปกติทางทีมงานเราจะมีการอัพเดทสถานะการจัดทริปให้กับสมาชิกที่ทำการจองทริปกับเราเข้ามาก่อนออกเดินทาง 1 เดือน กรณีที่มีสมาชิกไม่เพียงพอต่อการออกเดินทาง  ทางทีมงานเรามีแนวทางในการจัดการดังนี้
  1.1   เสนอทริปทางเลือกในช่วงวันเดียวกัน/ระดับใกล้เคียง โดยที่ทริปสามารถออกเดินทางได้แน่นอนแล้ว  แต่ยังมีที่ว่างอยู่  ในราคาตามจริง
  1.2   เลื่อนช่วงวันออกเดินทาง
  1.3   โอนเงินคืนเต็มจำนวน
 • ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการให้บริการบริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ  ค่าดำเนินการวีซ่า ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ3 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ ค่าดำเนินการวีซ่าและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ4  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  5  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆรายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆมัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  6  บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขการยกเลิกทริปในประเทศ

 1. กรณียกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 วัน ทางเรายินดีคืนเงินมัดจำ 100%
 2. กรณียกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 วัน ทางเราต้องขอยึดเงินมัดจำทั้งหมด
  นะจ๊ะ
 3. กรณีที่มีสมาชิกมาแทนท่านที่ยกเลิกทริป ทางเรายินดีคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดจ้ะ

 

เงื่อนไขการยกเลิกทริปต่างประเทศ

 1. ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทางเราขอสงวนสิทธิ์
  คืนเงินลูกค้าจำนวน 20 % ของราคาทริป
 3. แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง 7 – 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์
  ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาสมาชิกท่านอื่น
  มาทดแทนได้ ทางเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
  จริง)
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial